جشن نو دانشجویان در ابتدای ترم تحصیلی جهت توجیه و تقدیر از فعالان فرهنگی.پژوهشی