توضیحات

بهداشت روانی در محیط کار 2 واحد درسی در رشته کاردانی فنی ایمنی بهداشت و محیط زیست میباشد.دانشجویان در این درس با مفاهیم اصلی این حوزه آشنا شده و کاربرد بهداشت روانی در محیط کار می آموزند.