توضیحات

اخلاق حرفه ای 2 واحد درسی در رشته کاردانی فنی ایمنی بهداشت و محیط زیست و ایمنی کار و حفاظت فنی میباشد.دانشجویان در این درس با مفاهیم اصلی این حوزه آشنا شده و کاربرد اخلاق حرفه ای در محیط کار می آموزند.