محل برگزاری امتحانات خرداد ماه 1403

سیرجان،بلوار نماز،بلوار سیداحمدخمینی (ره) ،دانشگاه پیام نور شهرستان سیرجان،ساختمان شماره 2 طبقه همکف سالن امتحانات