فرآیند نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه جامع علمی کاربردی هوشمند می‌شود

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: فرآیند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه جامع علمی کاربردی هوشمند می‌شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمد فتحیان با اعلام این خبر اظهار داشت: سامانه هوشمند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت با رویکرد ارتقای کیفیت زیر نظام آموزش علمی کاربردی طراحی و در حال اجرا است. وی افزود: این سامانه یاریگر مراکز آموزش علمی کاربردی در اجرای صحیح فرآیند آموزش علمی کاربردی است که اجرای آن، موجب ارتقای برند و افزایش تقاضای شرکت در دوره‌های علمی کاربردی شده و ضمن تسهیل در ایجاد اشتغال موثر ، زمینه تقویت اقتصادی مراکز را فراهم خواهد نمود.
معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن تشریح اجزای معماری و مراحل توسعه این سامانه ، استفاده از روش‌های جمع آوری داده بصورت هوشمند و تحلیل داده ها را از قابلیت‌های این سامانه برای تصمیم‌سازی مستمر و پویا دانست و تصریح کرد: در مرحله توسعه یافته سامانه، نظرات صنایع بکارگیرنده دانش آموختگان در ارتباط با سطوح و اثربخشی مهارت ایشان و همچنین نظرات دانش‌آموختگان در رابطه با نحوه اجرای دوره‌ها ، اخذ و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
دکتر فتحیان افزود: رویکرد جدی مدیریت دانشگاه ، ارتقاء و تضمین کیفیت ارائه آموزش‌های عالی علمی‌کاربردی است به گونه‌ای که این آموزش‌ها نه تنها در کشور، بلکه در سطح بین‌المللی از اعتبار و جایگاه بالایی برخوردار باشد ، در چنین بستر مناسبی است که دانش آموختگانی با دانش و مهارت بالا ، تربیت و در حوزه‌های شغلی ، اثربخش خواهند بود، باتوجه به این مسئولیت خطیر و نیز نحوه فعالیت دانشگاه جامع علمی کاربردی در گستره جغرافیایی وسیع و ایفای نقش به عنوان بخشی از صنعت، فرآیندهای نظارت و ارزیابی و ساز و کارهای مرتبط، نیازمند بازتعریف و گذار از روش های سنتی به شیوه‌های نوین است. دکتر فتحیان در ادامه اظهار داشت: بر این اساس، اجرای طرح نظارت هوشمند با هدف ایجاد روابط نظام‌مند، میان ذیربطان و ذی‌نفعان آموزش‌های علمی‌کاربردی و ارزش‌آفرینی به منظور دستیابی به تضمین کیفیت در این دانشگاه آغاز شده است.
معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی در پایان خاطر نشان کرد: با روند تغییرات و رشد غیر قابل کنترل در فناوری های نوین در دنیای کنونی، دستیابی به هوشمندی برای تمامی سازمان‌ها ضرورتی انکارناپذیر است ، در این راستا دانشگاه جامع علمی‌کاربردی به منظور سازگاری با محیط متغیر و پویا و بهبود عملکرد، هوشمندسازی تمامی ارکان و فرآیندهای خود را در دستور کار قرار داده است.