شهریه دانشجویان شاهد

 

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر در صورت مشروط شدن در هر ترم می بایست شهریه ترم بعد توسط دانشجو به طور کامل پرداخت گردد و هر زمان که دانشجو از شرایط مشروطی خارج شود ؛ شهریه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت خواهد شد.