شناسایی خطرات وارزیابی ریسک (مسئولین ایمنی کارگاه ها)