رییس جمهور محبوب ملت در راه خدمت به مردم به شهادت رسید