رشته های کارشناسی

  • مهندسی فناوری برق صنعتی
  • کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالی
  • کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار
  • کارشناسی مهندسی فناوری مکانیک خودرو
  • مهندسی فناوری،ایمنی،سلامت ومحیط زیست (HSE)