راه پیمایی باشکوه مردم انقلابی شهرستان سیرجان در حمایت از مردم مظلوم غزه