راهیابی دونفر از دانشجویان به مرحله کشوری در جشنواره رویش