راهیابی به مرحله فینال دانشجویان مرکز در مسابقات فوتسال بین دانشگاهی