خبر مهم

قابل توجه پژوهشگران گرامی

ارسال مقاله به دبرخانه همایش ایمنی ،بهداشت و محیط زیست از دو طریق امکان پذیر است.

۱- ارسال مقاله در قسمت سایت

۲- ارسال به ایمیل دبیر خانه همایش به آدرس nobonyadhamayesh@gmail.com