خانه کسب و کار

دو مورد از هسته های فعال در مرکز نوآوری برای شناسائی و گسترش کسب کار های جدید اقدام به راه اندازی خانه کسب و کار گردید