جلسه هم اندیشی روسای دانشگاه های شهر سیرجان با معاون محترم وزیر تحقیقات و فناوری ورئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی

 

جلسه هم اندیشی روسای دانشگاه های شهر سیرجان با معاون محترم وزیر تحقیقات و فناوری ورئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی جناب پرفسور حسن زمانیان در تاریخ 18 آذر ماه در دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار شد.