تشکیل پرونده پذیرفته شدگان ترم بهمن ماه 1402

قابل توجه پذیرفته شدگان کاردانی و کارشناسی  ترم بهمن 1402 که تاکنون موفق به تشکیل پرونده در دانشگاه نشده اند
مورخ 14 الی 15 فروردین ماه به دانشگاه علمی کاربردی نوبنیاد واقع در شهرک صنعتی مراجعه نمایید.