۰۳۴-۴۲۲۹۸۱۰۱

داخلی:
آموزش: ۱
امور مالی و شهریه: ۲
امور دانش آموختگان: ۳
امور مدرسین: ۴
امور فرهنگی ورزشی: ۵
دفتر کار افرینی و آموزش کوتاه مدت: ۶
حراست: ۷
ریاست: ۸